ประกันชีวิต
บำนาญ

ประกันบำนาญเพื่อการลดหย่อนภาษี

เป็นประกันชีวิตที่มีเงินคืนอย่างสม่ำเสมอ โดยจะได้รับเงินคืนตั้งแต่ผู้เอาประกันมีอายุครบ 55-65 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ใกล้เคียงกับอายุเกษียณของคนทั่วไป ต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 85-99 ปี หรือตามที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ จึงเป็นที่มาของชื่อประกันชีวิตแบบบำนาญ

แบบประกันนี้จึงเหมาะสำหรับใช้ในการวางแผนเกษียณอายุ เนื่องจากช่วยให้มีรายได้ประจำที่แน่นอนเพื่อใช้จ่ายในช่วงเกษียณอายุอีกช่องทางหนึ่ง ถือได้ว่าเป็นแบบประกันที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอายุขับเฉลี่ยของประชากรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สอดรับกับสังคมผู้สูงอายุ

ประกันบำนาญเพื่อการลดหย่อนภาษี

จุดเด่น

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ได้รับเงินบำนาญที่แน่นอนและสม่ำเสมอ
กรมธรรม์ประกันชีวิต

กรมธรรม์ประกันชีวิต

มีความหลากหลายทั้งการชำระเบี้ย และอายุสัญญากรมธรรม์
สิทธิการลดหย่อนภาษี

สิทธิการลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
หมายเหตุ : ความคุ้มครองและผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทการรับประกัน

ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อขอรับแผนประกัน

แผนประกัน
ชื่อ - นามสกุล
เพศ
วัน / เดือน / ปีเกิด
เบอรโทรศัพท์
อีเมล
เบี้ยประกันต่อปี
ส่งข้อมูล

ประกันชีวิต

 
คุ้มครองรายได้

คุ้มครองรายได้

เป็นประกันชีวิตที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูครอบครัว หรือมีภาระหนี้สินต่างๆ เนื่องจากมีความคุ้มครองชีวิตที่ค่อนข้างสูง และเบี้ยประกันชีวิตค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับทุนประกันชีวิตที่จะได้รับกรณีที่เสียชีวิต ช่วยให้มั่นใจได้ว่าในวันที่เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น คนข้างหลังจะยังสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสำหรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และนิยมใช้ในการวางแผนมรดกให้กับครอบครัว โดยประกันชีวิตในกลุ่มนี้ ได้แก่ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ และประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา ประกันชีวิตแบบตลอดชีพส่วนใหญ่จะกำหนดช่วงเวลาครบอายุของกรมธรรม์ไว้ที่ช่วงอายุ 85-99 ปี เมื่อผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่จนครบอายุสัญญา ก็จะได้เงินก้อนที่เป็นทุนประกันไปใช้ยามบั้นปลายชีวิต แต่ถ้าหากเสียชีวิตก่อนครบอายุสัญญา ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ก็จะได้เป็นผู้รับทุนประกันชีวิตดังกล่าว ส่วนประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลานั้น แตกต่างจากประกันชีวิตแบบตลอดชีพตรงที่อายุสัญญากรมธรรม์สั้นกว่ามาก เช่น 10 ปี 15 ปี เป็นต้น จุดเด่นคือเบี้ยประกันชีวิตจะถูกกว่าแบบประกันประเภทอื่น แต่ข้อเสียคือเป็นแบบเบี้ยจ่ายทิ้ง ลักษณะคล้ายกับประกันภัยรถยนต์
 
สะสมทรัพย์

สะสมทรัพย์

เป็นประกันชีวิตที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูง เนื่องจากมีความหลากหลายทั้งในส่วนของระยะเวลาการชำระเบี้ย และอายุสัญญากรมธรรม์ ผู้เอาประกันสามารถเลือกแบบที่สอดคล้องกับความสามารถในการชำระเบี้ยของตนเองได้ ประกันสะสมทรัพย์ส่วนมากจะมีเงินคืนเป็นช่วงๆ ตามเงื่อนไขของแต่ละแบบประกัน ผู้เอาประกันสามารถทราบได้ล่วงหน้าว่าจะได้รับเงินคืนในช่วงใดบ้าง และทราบจำนวนเงินคืนที่แน่นอนที่จะได้รับในแต่ละช่วงเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งออมเงิน ควบคู่ไปกับการได้รับความคุ้มครองชีวิตไปพร้อมๆ กัน
 
การศึกษาบุตร

การศึกษาบุตร

เป็นประกันชีวิตที่เหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการวางแผนค่าใช้จ่ายการศึกษาของบุตรหลาน เนื่องจากเป็นแบบประกันที่มีเงินคืนเป็นช่วงๆ ตามเงื่อนไขของแต่ละแบบประกัน และยังคุ้มครองชีวิตไปพร้อมๆ กันด้วย โดยสามารถเลือกแบบประกันที่มีอายุสัญญากรมธรรม์สอดคล้องกับระดับการศึกษาบุตรที่วางแผนไว้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเมื่อถึงเวลาที่มีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในแต่ละช่วงชั้น จะมีเงินอีกก้อนหนึ่งที่ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ข้อดีของการมีประกันประเภทนี้ คือ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนทยอยเก็บเงินและกันเงินเพื่อการศึกษาของลูกน้อย ออกจากเงินก้อนอื่นๆ ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากการศึกษาของบุตรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ จึงไม่ควรนำเงินก้อนนี้ไปรวมกับเงินเพื่อการใช้จ่ายก้อนอื่นๆ