MTL elite health-1-1
สัญญาเพิ่มเติม อีลิท เฮลท์
แบบประกันที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ ด้วยการดูแลที่มากกว่า จึงมั่นใจได้ตลอดการรักษา อีลิท เฮลท์พร้อมให้ความคุ้มครองความเจ็บป่วย มั่นใจได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

เงื่อนไขการซื้อคู่กับกรมธรรม์สัญญาหลัก

การซื้อคู่กับกรมธรรม์สัญญาหลัก
ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
แบบประกันของกรมธรรม์สัญญาหลักที่ระบบแนะนำ
เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20
เบี้ยประกันเริ่มต้นของกรรมธรรม์สัญญาหลัก
200,000 บาท/ปี

ความคุ้มครอง

ระยะเวลาความคุ้มครอง
ปีต่อปี
ความคุ้มครองสูงสุด ต่อรอบปีกรมธรรม์
20,000,000 บาท/ปี
ค่าห้องพักผู้ป่วยใน
10,000 บาท/วัน
เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดต่อปี ไม่เกิน
365 วัน
ค่าปรึกษาแพทย์ และค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอก
-
แพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด การจัดกระดูก
-

รักษาตัวในโรงพยาบาล

ค่าห้องพักผู้ป่วยใน
10,000 บาท/วัน
เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดต่อปี ไม่เกิน
365 วัน
ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU)
จ่ายตามจริง
เข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยวิกฤติ สูงสุดต่อปี ไม่เกิน
365 วัน
ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล และปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
จ่ายตามจริง (ไม่เกิน 365 วัน)
ค่ายากลับบ้าน หลังการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง (ไม่เกิน 30 วันหลังรับการรักษา)
ค่าฟื้นฟูสภาพในฐานะผู้ป่วยใน
-
ค่า Lab, X-Ray ,Ultrasound ,MRI และ CT Scan(ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังการเข้าพักรักษาตัว)
จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องหลังเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
-
ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำของแพทย์หลังเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
-
ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ และอวัยวะภายนอกเทียม
-
ค่าใช้จ่ายสำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะ(สูงสุด 1 ครั้งตลอดชีวิต)
จ่ายตามจริง (1 ครั้งตลอดชีวิต)

รักษาพยาบาลฉุกเฉิน

ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน
จ่ายตามจริง
ค่ารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ
จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติเหตุ (ภายใน 24 ชั่วโมง)
จ่ายตามจริง (และรักษาต่อเนื่อง 15 วัน)
ค่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์
จ่ายตามจริง

ผู้ป่วยนอก

ค่าปรึกษาแพทย์ และค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอก
-
ค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ, X-Ray, Ultrasound
จ่ายตามจริง
ค่าภาพวินิจฉัยขั้นสูง MRI, CT Scan, PET
จ่ายตามจริง
ค่ากายภาพบำบัด
-
แพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัดการจัดกระดูก
-
ค่าศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
จ่ายตามจริง
ค่าล้างไต
จ่ายตามจริง
ค่ารักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด และรังสีบำบัด
จ่ายตามจริง

ความคุ้มครองอื่นๆ

ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม
-
ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร
-
พื้นที่ความคุ้มครอง
ประเทศไทย

สิทธิการลดหย่อนภาษี

ใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษี
ได้สูงสุด 25,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุรับประกันเริ่มต้น (ชาย / หญิง)
18 ปี / 18 ปี
อายุรับประกันสูงสุด (ชาย / หญิง)
80 ปี / 80 ปี
ต่ออายุรับประกันได้ถึง
98 ปี
การตรวจสุขภาพ
ตามระเบียบการรับประกันภัยของบริษัท
การตอบคำถามสุขภาพ
ตามระเบียบการรับประกันภัยของบริษัท
เงื่อนไขและข้อตกลงเพิ่มเติม
* จำนวนเงินภาษีที่ลดได้สูงสุดนี้ประเมินเบื้องต้นจากฐานภาษีในอัตราสูงสุด 35% หากต้องการทราบตัวเลขที่แน่นอน กรุณาให้ข้อมูลรายได้และค่าลดหย่อนทุกรายการผ่านระบบเตรียมภาษีของ Insurepedia ทั้งนี้โปรดคำนวณภาษีอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนการตัดสินใจ และโปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสิทธิลดหย่อนแต่ละรายการตามที่กฎหมายกำหนดด้วย
** เบี้ยประกันที่แสดง เป็นเบี้ยประกันมาตรฐาน สำหรับผู้ที่มีอาชีพและประวัติด้านสุขภาพในเกณฑ์ความเสี่ยงปกติ ซึ่งอาจไม่ตรงกับเบี้ยประกันที่คุณต้องจ่ายจริง ซึ่งต้องพิจารณาความเสี่ยงของคุณอย่างละเอียดจากตัวแทนและบริษัทประกันชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
คำอธิบายเกี่ยวกับแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอนั้น ไม่ใช่คำแนะนำให้ลงทุนหรือเอาประกันภัยตาม เนื่องจากการจัดแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้เหมาะสมกับผู้เอาประกันภัยแต่ละรายนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขรายบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงิน ความมั่นคงของรายได้แล้วยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆ อีก เช่น สุขภาพของผู้เอาประกันภัย ข้อมูลที่ต้องมีการรับรองเพื่อให้ผู้รับประกันภัยประกอบการตัดสินใจรับประกันภัย การคาดการณ์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงต่างๆ
คำอธิบายเกี่ยวกับแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอนั้น ผู้จัดทำได้รับข้อมูลจากบุคคลที่สาม ผู้จัดทำจึงไม่สามารถรับประกันความสมบูรณ์ และถูกต้องของข้อมูลซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และ ทางผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้งานของโปรแกรมนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมดังนั้น การตัดสินใจเอาประกันภัยจึงขึ้นกับวิจารณญาณของผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ กรุณาติดต่อสอบถามตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต หรือบริษัทประกันชีวิต เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อนการเอาประกันภัย และโปรดศึกษาข้อมูล นโยบาย ความเสี่ยง ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และคู่มือภาษี ก่อนการเอาประกันภัย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

TML HS-1

ค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม แผน 5000

ครบครันความคุ้มครองสุขภาพที่เหนือระดับ สำหรับคุณและครอบครัว
 
ดูรายละเอียด
BLA prestige health-1

บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์

คุ้มครอง Covid 19 และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
 
ดูรายละเอียด
iHealthy-1

ประกันสุขภาพ iHealthy

ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา
 
ดูรายละเอียด